Privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete (teie andmed) kaitse on Tarkett'i jaoks oluline küsimus. Käesolev privaatsuspoliitika (privaatsuspoliitika) selgitab, kuidas teie andmeid kogutakse ja kasutatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. Samuti soovitame teil tutvuda meie küpsiste poliitikaga.

 

Kes on teie andmete vastutav töötleja?

Teie andmete vastutav töötleja, kes otsustab, kuidas ja miks teie andmeid töödeldakse, on Tarkett Polska SP. Z O.O. EESTI FILIAAL, Eesti filiaali registreeritud Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139, 11317Äriregistris numbri 12614262 all registrijärgse asukohaga: Tarkett Eesti Karamelli 6, 11317 Tallinn, Eesti
(edaspidi kui Tarkett).
Kui privaatsuspoliitika viitab allpool sõnadele "meie" või "meile", tähendab see Tarkett Eesti't.

 

Millele käesolev privaatsuspoliitika kohaldub?

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub kõigile teie andmetele, mida Tarkett kogub oma kodulehekülje kaudu või muul viisil. Tarkett'i kodulehekülg või rakendused võivad sisaldada linke meie partnervõrgustike ja/või filiaalide kodulehekülgedele. Juhime tähelepanu, et nendel kodulehekülgedel on oma privaatsuspoliitika ning me ei saa võtta endale vastutust nende poliitika eest. Käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendatakse. Palun lähtuge viimasest online versioonist.

 

Milliseid andmeid me teilt kogume?

Me võime koguda andmeid, mille olete meile edastanud erinevate kanalite kaudu, sealhulgas koduleheküljed, sotsiaalmeedia, üritused, telefonikontaktid, e-post või muud kanalid. Selline teave võib hõlmata järgnevat:

 • isikuandmed (näit. nimi, perekonnanimi, sünniaeg);
 • kontaktandmed (näit. postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber);
 • ametinimetus/ametikoht teie ettevõttes, kui tegutsete kutsealaselt;
 • kirjavahetus Tarkett'iga ja meie uuringute vastused.

Me võime koguda teie andmeid automaatselt, sealhulgas küpsiste ja teiste seireseadmete abil. Juhime tähelepanu, et teie IP aadressi ei kasutata kunagi teie kui füüsilise isiku tuvastamise eesmärgil, vaid see lihtsalt võimaldab meil määrata linna, kus te ühenduses olete. Lisainfo saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikaga.

Me võime saada teie andmeid välisallikatest, näiteks kolmandate osapoolte äriühingutelt või avalikest allikatest. Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub kõigile neile andmetele ja vajadusel informeerime teid saadud andmete allikast.

 

Mis eesmärgil me teie andmeid kasutame?

Peamiselt kasutame teie andmeid oma kliendi/tulevaste suhete haldamiseks, eelkõige järgnevaks:

 • tellimuste töötlemine ja toodete tarnimine;
 • teie päringutele vastamine;
 • tootenõuete haldamine;
 • uudiste ja teid huvitavate toodete kohase info edastamine;
 • lojaalsusprogrammide juhtimine;
 • meie teenuste ja toodete parendamiseks tehtud uuringute läbiviimine;
 • võistluste korraldamine;
 • turundusalase statistika loomine.

Me võime teie andmeid töödelda mistahes erieesmärgil, mis tuuakse välja andmete kogumise ajal.

 

Millised on meie õiguslikud alused teie andmete kasutamiseks?

Arvestades eesmärki töödeldakse teie andmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • kui see on vajalik meie õigustatud huvide järgimiseks, sealhulgas:
  - võrgu- ja infoturvalisus teie andmete kaitsmiseks kahju, kaotuse või loata juurdepääsu eest;
  - meie teenuste hindamiseks meie kontaktkeskuste kõnesalvestuste kaudu;
  - otseturundustegevuseks (välja arvatud juhud, kui vajame teie nõusolekut);
 • kui see on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks, eelkõige ametiasutuse või uurimisorgani abistamiseks;
 • kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku erilistel või kindlaks määratud eesmärkidel.

 

Kellele me teie andmeid jagame?

Me võime jagada teie andmeid järgmiste isikutega:

 • Tarkett Group'i teiste üksustega ettevõttesisestel halduslikel eesmärkidel;
 • meie usaldusväärsete kolmanda osapoole hankijatega osutamaks oma nimel teenuseid, näiteks nagu teabe talletamise ja hooldusteenused;
 • kolmandate osapooltega, kes pakuvad teenuseid seoses meie toodete ja teenustega;
 • õigus-, riigi- ja avalik-õiguslike asutustega nõudmisel ja seaduses lubatud ulatuses

Kõigil juhtudel jagab Tarkett teie andmeid teadmisvajaduse alusel ülalmainitud eesmärkide täitmiseks.

 

Kus me teie andmeid säilitama?

Teie andmeid säilitame oma või meie teenuste osutajate andmebaasis. Tulenevalt Tarkett Group'i rahvusvahelisele dimensioonile ja meie teenuste kvaliteedi optimeerimiseks võib teie andmeid edastada Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) mittekuuluvatesse riikidesse. Sel juhul rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et teie andmeid töödeldakse vastavalt privaatsuspoliitika sätetele. Kui soovite saada nendest kaitsemeetmetest koopiat või andmeid neile dokumentidele juurdepääsu kohta, võite saata meile kirjaliku päringu nagu on sätestatud privaatsuspoliitika osas 10.

 

Kuidas me tagame teie andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse?

Tarkett on võtnud endale kohustuse tagada teie andmete turvalisus. Sel eesmärgil säilitame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid vältimaks võimaluse piires juhuslikku või ebaseaduslikku andmete hävimist, kahju, muutmist või neile loata juurdepääsu.

 

Kui kaua säilitame teie andmeid?

Säilitame teie andmeid niikaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgi saavutamiseks kohaldatavas seaduses sätestatud ulatuses. Teatud asjaolude korral võime säilitada teie andmeid kauem juriidiliste, raamatupidamise või aruandlusnõuete täitmiseks.

 

Millised on teie õigused ning kuidas te saate neid kasutada?

Vastavalt kohaldatavale seadusele on teil õigus:

 • saada juurdepääs oma andmetele;
 • parandada ja uuendada oma andmeid;
 • kustutada oma andmeid;
 • piirata oma andmete töötlemist;
 • vaidlustada oma andmete töötlemist, peamiselt kui töötlemine lähtub meie õiguslikest huvidest;
 • taganeda oma nõusolekust igal ajal;
 • nõuda oma andmete tagastamist struktureeritud andmefailina teile või kolmandale poolele, kui see on tehniliselt teostatav (andmete ülekantavus);
 • esitada kaebust pädevale andmekaitseasutusele.

   

Kui te soovite mõnda oma õigust kasutada, palun saatke e-kiri: andmekaitse[@]tarkett.com või kiri:
Tarkett Eesti
Karamelli 6, 11317 Tallinn, Eesti
Juhime tähelepanu, et me võime nõuda teie isiku tuvastamise tõendeid ja teie päringu täielikke andmeid enne selle töötlemist. Neid andmeid kasutatakse üksnes teie isiku tuvastamiseks ning ei säilitata kauem kui see on vastaval eesmärgil vajalik.
Me vastame teile mõistliku aja jooksul kooskõlas kehtivate eeskirjadega.