Kasutustingimused

Veebisaidi https://www.tarkett.ee avaldajaks on:

Tarkett EESTI
Linn Eesti linna äriregistri registreerimisnumber 12614262,
Ühendusesisene KMKR number EE101706151.
Pärnu maantee 139/Kohila 8; Tallinn, Eesti Tel.: +372 5393 3927
(edaspidi „Tarkett”)

Meiega ühenduse võtmisekskasutage meie veebivormi.

Avaldamise eest vastutav isik Giorgi Festsin

Veebisaidi https://www.tarkett.ee kujundus: 
Tarkett registrijärgse asukohaga 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, France.

Veebisaidi https://www.tarkett.ee arendaja:
Tarkett registrijärgse asukohaga 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, France.
Theodo registrijärgse asukohaga 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, France.

Veebisaidi https://www.tarkett.ee serveriplatvormi majutaja: 
Amazon Web Services, registrijärgse asukohaga P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

Käesolevad tingimused („Kasutustingimused”) reguleerivad teie juurdepääsu Tarketti veebisaidile („Veebisait”) ja selle kasutamist. Veebisaidile minnes, seda sirvides ja kasutades kinnitate, et olete need Kasutustingimused, mida Tarkett aeg-ajalt muudab, läbi lugenud, neist aru saanu ja nendega tingimusteta nõustunud.

Kui Tarkett otsustab Kasutustingimusi muuta, paneb ta Veebisaidile üles nende uuendatud versiooni. Seega kutsume teid üles neid Kasutustingimusi regulaarselt üle lugema.

 

Autoriõigus – Intellektuaalomand

Veebisaidi sisu, sealhulgas tekstid, registreeritud kaubamärgid, logod, fotod, videod, helid, muusika, paigutus, kujundused, oskusteave, tehnoloogiad, tooted ja protsessid, on Tarketti või tema tütarettevõtete omand või neid kasutatakse nende omanike loal. Sellest tulenevalt on need kaitstud autoriõigusega, kaubamärkidega ja muude intellektuaal- ja tööstusomandi õigustega, mida kohalduvad seadused ette näevad.

Miski sellel Veebisaidil sisalduv ei ole tõlgendatav ega käsitatav loa või õigusena Veebisaidi niisuguse sisu kasutamiseks.

 

Veebisaidi kasutamine

Te võite Veebisaidi sisu alla laadida, kuvada või printida ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil. Iga teabe või materjali puhul tuleb teil jätta niisuguse materjali igale koopiale või allalaadimisele märge autoriõigusele ja muudele omandiõigustele. Igasugune muul viisil selle Veebisaidi sisu täielik või osaline kasutamine, sh reprodutseerimine, muutmine, levitamine, edastamine või avaldamine on ilma Tarketti eelneva kirjaliku nõusolekuta rangelt keelatud.

 

Isikuandmed

Kõiki isikuandmeid, mida te interneti kaudu Veebisaidile saadate, kaitstakse ja töödeldakse vastavalt meiePrivaatsuspoliitikale. Tarkett kutsub teid üles lugema tähelepanelikult Privaatsuspoliitikat, enne kui te Tarkettile niisuguseid isikuandmeid annate.

 

Kolmanda osapoole lingid ja materjalid

Teile parema sisu pakkumiseks võib Veebisait sisaldada hüperlinke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja materjalidele, mida Tarkett ei halda ega kontrolli. Tarkett ei vastuta nende veebisaitide ja materjalide sisu, isikuandmete kogumise ja edastamise, küpsiste kasutamise või nende veebisaitide muude tegevuste eest. Tarkett ei võta endale vastutust ega ühtegi kohustust seoses nende veebisaitide sisu, seaduslikkuse, täpsuse või funktsioonidega.

 

Pääsukoodide haldamine

Mõne Veebisaidi pakutava teenuse puhul võib vaja minna pääsukoodi ja/või parooli, mille väljastab Veebisaidi administraator. Koodid ja paroolid on rangelt konfidentsiaalsed, isiklikud ja loovutamatud. Te olete isiklikult vastutav nende haldamise, säilitamise ja nende kasutamisega kaasnevate tagajärgede eest. Te peate tegema kõik endast oleneva, et kaitsta neid koode ja paroole ja hoida need salajastena. Tarkett ei vastuta nende koodide ja/või paroolide kuritahtliku kasutamise eest.

 

Garantiide lahtiütlus

Kuigi Tarkett peab oluliseks täpsust Veebisaidi iga elementide puhul, võib Veebisait siiski sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. Tarkett ei anna ühtegi garantiid Veebisaidi täpsusele, paikapidavusele, terviklikkusele või ajakohasusele ega Veebisaidi kasutamise tagajärgedele. Veebisaidi ja selle materjalide kasutamine toimub teie omal riisikol.

TARKETT EI GARANTEERI, ET VEEBISAIDIL EI ESINE TÕRKEID VÕI ET VEEBISAIDIL EGA SELLE SERVERIS POLE ARVUTIVIIRUSEID VÕI MUID KAHJULIKE MATERJALE. KUI VEEBISAIDI KASUTAMISE TAGAJÄRJEL ON VAJA TEIE SEADMEID VÕI ANDMEID HOOLDADA VÕI NEED ASENDADA, EI VASTUTA TARKETT SELLEGA SEOTUD KULUDE EEST.

VEEBISAIT ON „SELLINE, NAGU SEE ON” JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. TARKETT JA TEMA TARNIJAD ÜTLEVAD SEADUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSIMAALSES ULATUSES LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST, SH GARANTII MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE RIKKUMISE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. TARKETT JA TEMA TARNIJAD EI ANNA ÜHTEGI GARANTIID MATERJALI, TEENUSTE, TARKVARA, TEKSTI, GRAAFIKA JA LINKIDE TÄPSUSELE, PAIKAPIDAVUSELE, TERVIKLIKKUSELE VÕI AJAKOHASUSELE.

MÕNED JURISDIKTSIOONID EI PRUUGI LUBADA TEATUD GARANTIIDE PIIRAMIST NING SEEGA EI PRUUGI ÜLALMAINITUD VÄLISTAMISED TEILE KEHTIDA.

Ükski suuline või kirjalik nõuanne või teave, mis on saadud Tarkettilt või Veebisaidi kasutamise ajal, ei ole aluseks ühelegi garantiile, millele pole selgesõnaliselt nendes Kasutustingimustes viidatud.

 

Vastutuse piiramine

Juurdepääs Veebisaidile, selle kasutamine, sirvimine ja Veebisaidil navigeerimine toimub teie omal riisikol.

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE KOHALDUVATE SEADUSTE JA EESKIRJADEGA ETTE NÄHTUD MAKSIMAALSES ULATUSES, ET TARKETT, SELLE TÜTARETTEVÕTTED EGA MUUD VEEBISAIDI LOOMISE, ARENDAMISE VÕI KASUTAJALE PAKKUMISE OSAPOOLED EI VASTUTA OTSESE, KAUDSE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA VÕI KAHJU HÜVITAMISEST TINGITUD KAHJU EEST, SAMUTI MITTE MAINE KAHJUSTAMISE, KULUDE, KADUDE, KÄIBE VÕI KASUMI VÄHENEMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MISSUGUSE MUU KAHJU EEST (ISEGI KUI TARKETT OLI VÕI OLEKS PIDANUD OLEMA NIISUGUSEST KAHJUST TEADLIK), MIS VÕIB TULENEDA TEIE JUURDEPÄÄSUST VEEBISAIDILE VÕI SELLE SISULE JA NENDE KASUTAMISEST VÕI VEEBISAIDILE VÕI SELLE SISULE JUURDEPÄÄSU PUUDUMISEST, ISEGI KUI SELLE ALUSEKS ON GARANTII, LEPING, VÄÄRTEGU VÕI MUU SEADUSLIK ASJAOLU.

KÕIKIDE MATERJALIDE ALLA LAADIMINE VÕI MUUL MOEL SAAMINE VEEBISAIDI KASUTAMISE AJAL TOIMUB TEIE ENDA RIISIKOL. Tarkett ei võta vastutust ühegi kahju ega viiruse eest, mis võib osaks langeda teie arvutiseametele või muule varale Veebisaidile juurdepääsu, selle kasutamise või sellelt materjalide allalaadimise tagajärjel, või infosüsteemidesse ebaseadusliku sissetungimise või sekkumise eest. Tarkett jätab omale õiguse katkestada või lõpetada Veebisaidi ükskõik millise või kõikide funktsioonide võimaldamine. Tarkett ei võta omale ühtegi vastutust ega kohustust seoses Veebisaidi ükskõik millise või kõikide funktsioonide katkestamise või lõpetamisega, mis on põhjustatud Tarketti või kolmanda osapoole tegevusest või tegevusetusest.

 

Kasutajate esildised

Tarkett on võtab heameelega vastu teie kommentaare Veebisaidi ja toodete kohta. Siiski tuleb teil meeles pidada, et teie saadetud loovaid ettepanekuid, ideid, märkuseid, jooniseid, kontseptsioone, leiutisi või muud teavet (ühiselt „Teave”) võetakse kui Tarketti omandit ja selleks see ka jääb. Üldreegli kohaselt peetakse iga kommentaari, mille te postitate Veebisaidile või edastate interneti teel Tarkettile, mittekonfidentsiaalseks ja sellisena seda ka käsitletakse. Kui mõni veebileht võimaldab edastada teavet, mida Tarkett käsitleb konfidentsiaalsena, siis on vastav teatis nendel lehtedel selgelt välja toodud. Ilma eeltoodule piiranguid seadmata, ükskõik missugust Teavet Tarkettile esitades loovutate Tarkettile selle Teabe kõik õigused, mis kuuluvad sestpeale Tarkettile üle kogu maailma ja Tarkettil on õigus piiramatult seda Teavet kasutada ükskõik missugusel ärilisel või muul eesmärgil, ilma et teie selle eest kompensatsiooni saaksite.

Selle Veebisaidi kasutajana vastutate te oma kommentaaride ja nende postitamise tagajärgede eest. Teavet esitades te kinnitate, et esitatud materjal/sisu kuulub teile, et see ei ole konfidentsiaalne, ärisaladus ega laim, ning et selle Teabe kasutamine Tarketti poolt ei riku kolmandate osapoolte õigusi.

Tarkett jätab endale õiguse kõrvaldada kasutajad, kes rikuvad neid kasutustingimusi või seadust, ja takistada nende edasist juurdepääsu sellele Veebisaidile ning eemaldada Veebisaidilt kommentaare.

 

Mitmesugust

  • Kasutustingimused sisaldavad täielikku nõusolekut Tarketti ja teie vahel Veebisaidile ja selle sisule juurdepääsu ja Veebisaidi ja selle sisu kasutamise osas. Kõik muud Tarketti väljastatud tingimused, mis reguleerivad Tarketti ja teie vahelisi suhteid, eriti seoses toodete ostmisega, on Kastutustingimuste suhtes ülimuslikud.
  • Kui mõni säte osutub mõne seaduse või pädevat jurisdiktsiooni omava kohtu mõistes kehtetuks, siis selle sätte kehtetus ei mõjuta nende Kasutustingimuste teiste sätete kehtivust ja need jäävad täiel määral jõusse.
  • Veebisaidile kohalduvad Polska seadused.
  • Kui teil on nende Kasutustingimuste kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust aadressil: andmekaitse[@]tarkett.com.

 

Fotode autoriõigus: © Alexander van Berge